2013 Taiwan National Chess Semi-Final Standing 複賽成績

Standing 

1 *劉業揚, 8.5 63.0 76.5
2 *(外)Tapani, 8 61.5 73.5
3 *楊晉瑋, 8 60.0 73.0
4 *何杰丞, 8 58.5 71.5
5 *林重佑, 7.5 63.5 77.0
*李東融, 7.5 63.5 77.0
7 *(外)Olaf歐樂福, 7.5 60.0 72.5
8 *(外)John Loftus, 7 60.5 74.5
9 *陳彥峰, 7 59.0 72.0
10 *何孟瑋, 7 53.0 65.5
11 *楊松叡, 7 51.0 62.5
12 *廖若凱, 7 51.0 61.5
13 (外)Ilman, 6.5 51.0 62.5
14 李宣廷, 6.5 48.5 60.0
15 *(女)陳怡真, 6.5 47.5 55.0
16 張世雄, 6 61.0 73.5
17 石宇安, 6 56.0 68.5
18 李亦鼎, 6 54.5 66.0
19 王亭皓, 6 54.5 64.5
20 曾煒皓, 6 54.0 67.0
21 王祥文, 6 50.5 61.0
22 許軒銘, 6 47.0 57.0
23 石同生, 6 46.5 54.0
24 黎建祥, 5.5 57.0 69.0
25 李皓, 5.5 55.0 67.0
26 鄭鈞元, 5.5 53.0 65.0
27 楊升瀚, 5.5 48.5 60.5
28 胡廷睿, 5.5 47.5 58.5
29 盧立軒, 5.5 44.5 54.0
30 (外)Gary Hobbs, 5 54.5 67.0
31 李訓瑋, 5 53.5 65.5
32 (外)李源生, 5 53.0 66.0
33 *(女)石晴安, 5 52.5 63.5
34 褚致維, 5 49.5 60.0
35 *(女)黃真真, 5 48.5 58.5
36 吳孟軒, 5 46.5 58.0
37 郭柏宏, 5 44.0 54.5
38 高振皆, 5 36.5 45.5
39 *(女)呂幼安, 4.5 40.5 50.5
40 *(女)陳頎, 4.5 37.0 45.5
41 劉泊根, 4 47.5 56.5
42 *(女)卓虹伶, 4 45.5 55.5
43 (女)岳素華, 4 42.0 49.0
44 (女)黃麒, 4 41.5 48.0
45 (女)李怡萱, 4 39.0 46.0
46 陳相宇, 4 38.0 44.5
47 (女)王伊安, 4 35.5 41.5
48 王翊安, 3.5 45.0 55.5
49 簡昕益, 3.5 37.0 43.0
50 (女)楊舒涵, 2.5 39.5 47.5
51 高允懋, 2 36.0 42.5
52 (女)Ingrid Wu, 1 39.0 47.5

Photos Collection

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s